HARRAN - BAZDA MAĞARALARI

BAZDA MAĞARALARI’NIN TAŞ OCAĞI OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Harran-Han el-Ba'rür yolunun 15. ve 16. km.'lerinde, yolun solunda ve sağındaki dağlarda tarihi taş ocakları bulunmaktadır. Bunlardan 16. km.'de yolun sağındaki köy içersinde "Bazda", "Albazdu", "Elbazde" ya da "Bozdağ" Mağaraları adıyla anılan iki taş ocağı görülmeye değer özellik¬ler taşımaktadır.

Bazda Mağaraları Jeolojik olarak: Midyat Serisi içinde Gaziantep Formasyonu olarak tanımlanan Eosen Yaşlı karbonat sedimanları içinde yer almaktadır.
Çevredeki Harran, Şuayb Şehri ve Han el-Ba'rür yapıları için yüzlerce sene taş alın¬ması neticesinde her iki mağarada çok sayıda mey¬dan, tünel ve galeriler meydana gelmiştir.

Bunlardan büyük olanı, yer yer iki katlı bir şekilde oyulmuş ve yükseklikleri 10-15 metreye va¬ran ayaklar bırakılarak ortada meydanlar oluştu¬rulmuştur. Ayrıca uzun galeri ve tünellerle dağın çeşitli yönlerine doğru çıkışlar sağlanmıştır. Çok geniş bir alana yayılan dağın dış cephele¬rinde taş kesilmesi nedeniyle büyük oyuklar mey¬dana gelmiştir. Anadolu'nun belki de en büyük, en gizemli ve gezilmeye değer bu tarihi taş ocağının belli bölümlerinin 1250 yılında "Abdurrahman el-Hakkâri", "Muhammed İbni Bakır", "Muhammed el-‘Uzzar" gibi şahıslar tarafından işletildiği, kayalara yazılmış Arapça kitabelerden anlaşılmaktadır.